โครงการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (โครงการไทยเข้มแข็ง)
ลำดับ
ที่
โครงการ - กิจกรรม
วงเงินที่ได้รับ
จัดสรร
ผู้รับผิดชอบ
Download โครงการ
หน่วยงาน
เจ้าภาพ
หน่วยปฏิบัติ
1
ทบทวนแผนชุมชน เพื่อสนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติจังหวัด
2,000,000
สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดเชียงใหม่
2
จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูล การค้า การลงทุน (Trade and Investment Service Center : TISC)
3,350,000
สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่
3
การผลิต และเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
2,000,000
สำนักงานท่องเที่ยว
และกีฬา จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานท่องเที่ยว
และกีฬา จังหวัดเชียงใหม่
4
พัฒนาระบบคุณภาพ ห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลตามมาตรฐานสากล
1,000,000
สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่
5
ส่งเสริมการป้องกัน และกำจัดศัตรูพืช โดยชีววิธี
600,000
ศูนย์บริหารศัตรูพืช
จังหวัดเชียงใหม่
กรมส่งเสริมการเกษตร
ศูนย์บริหารศัตรูพืช
จังหวัดเชียงใหม่
กรมส่งเสริมการเกษตร
6
พัฒนาการบริหารด้าน การท่องเที่ยวสู่สากล
1,000,000
สำนักงานท่องเที่ยว
และกีฬา จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานท่องเที่ยว
และกีฬา จังหวัดเชียงใหม่
7
พัฒนาการตลาด และการท่องเที่ยว แบบระยะยาว (Long Stay)
1,500,000
สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงใหม่
8
ถ่ายทอดเทคโนโลยี และการส่งเสริม ผลผลิตทางการเกษตร
600,000
สถานีพัฒนาที่ดิน
เชียงใหม่
สถานีพัฒนาที่ดิน
เชียงใหม่
9
สนับสนุน และขับเคลื่อน การดำเนินงานโครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ
565,600
สำนักงาน จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงาน จังหวัดเชียงใหม่
10
ส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ กับประเทศต่าง ๆ
1,200,000
สำนักงาน จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงาน จังหวัดเชียงใหม่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Copyright (C) 2010
 
 
   
      หน้าแรก | โครงการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ | โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน | แผนการตรวจสอบโครงการ | เอกสาร Download